Agnieszka-Bar_omnie_www
|
Urodziłam się i wychowałam w Sudetach, w regionie o bogatych tradycjach szklarskich. Odkryłam szkło jako wielowymiarowe medium, które stosuję by komunikować istotne dla mnie wartości, komentować i pytać.
Kształciłam się na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie obroniłam dyplom na kierunku Wzornictwo: Projektowanie szkła (2007). Studiowałam sztuki użytkowe na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie (2006) oraz w Technic University w Libercu (2004). Odbyłam praktyki zawodowe w Hucie Szkła Krosno i nieistniejącej już Hucie Szkła w Tarnowie.
Jestem zafascynowana procesami formowania szklanej materii na gorąco, zjawiskami przyrody i naturą człowieka. Tworzę markę osobistą znaną z sensualnych i nowatorskich realizacji w szkle użytkowym, zapraszających do poczucia i przeżycia materii, oraz do refleksji. Projektuję krótkoseryjne naczynia oraz unikatowe obiekty o subtelnych wzorach. Realizuję projekty eksperymentalne w kooperacji z rzemieślnikami i ośrodkami szklarskimi w Polsce i zagranicą. W podróżach odkrywam nowe perspektywy.
Współpracowałam jako projektant w procesie wdrażania wzorów przemysłowych. Byłam współzałożycielką Grupy Projektowej WZOROWO (2009-2014) w ramach której wraz z Agnieszką Kajper i Kariną Marusińską prowadziłam działania projektowe w obszarze szkła i ceramiki, projekty artystyczne i edukacyjne.
Prowadziłam projekty badawcze i edukacyjne w Katedrze Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu, a także współtworzyłam program edukacyjny Pracowni Projektowania Szkła Użytkowego profesora Kazimierza Pawlaka (2011-2021). Jestem stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodego wybitnego naukowca oraz Laureatką Mazda Design Award 2019.
Wychowałam się w domu, w którym bardzo ważne miejsce zajmowało rzemiosło. Mój tato wytwarzał przedmioty z drewna, bardzo lubiłam przebywać razem z nim w warsztacie. Moja babcia z kolei była krawcową, szyła dla naszej rodziny i dla mieszkańców rodzinnej miejscowości. Wyrosłam w przekonaniu, że praca rąk jest dużą wartością, że zaangażowanie i serce wkładane w powstanie przedmiotu daje innym radość z używania. To przekonanie służy mi do dzisiaj.
Tworzę z intencją, by obiekty i przedmioty wspierały nas w doświadczaniu życia, w budowaniu relacji z innymi i ze samym sobą. W końcu, by pomagały nam odetchnąć, pobyć w tym karmiącym stanie kontemplacji. Stawiam na ponadczasowość w przedmiotach, chcę by służyły nam w nieustannym cyklu życia i śmierci.
Więcej szczegółów znajdziesz w CV / Poznaj moich PARTNERÓW

|
I was born and brought up in the Sudety Mountains, in a region with rich glass traditions. I discovered glass as a multidimensional medium, through which I tell stories full of meanings, communicate the values ​​that matter to me, comment and ask, I am closer to myself and people.
I was educated at the Academy of Fine Arts Eugeniusz Gepperta in Wrocław, where I defended a diploma in Glass Design (2007). I studied applied arts at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (2006) and at Technic University in Liberec (2004). I took internships at Huta Szkła Krosno and at the now defunct glassworks in Tarnów.
I am fascinated by the processes of forming hot glass matter, natural phenomena and human nature. I create a personal brand known from sensual and innovative realizations in utility glass, inviting sense and experience of matter, and reflection. I design short-series dishes and unique objects with subtle patterns. I carry out experimental projects in association with craftsmen and glass centers in Poland and worldwide. I discover new perspectives in my travels.
I worked as a designer in the process of implementing industrial designs. I was a co-founder of the WZOROWO Project Group (2009-2014) together with Agnieszka Kajper and Karina Marusińska, we carried out projects in the area of glass, ceramics, artistic and educational projects.
I am currently preparing a PhD at the Faculty of Ceramics and Glass at the Academy of Fine Arts in Wroclaw, where since 2011 I run research and educational projects, I co-create the educational program of the Glass Design Workshop prof. Kazimierz Pawlak. I am a scholarship holder of the Ministry of Science and Higher Education for a young outstanding scientist and Laureate of the Mazda Design Award 2019.
I was brought up in a house where craft was a very important. My father manufacturd wooden items: he fought, sawed, polished… I was present at the same time in the workshop and observed process. My grandmother was her entire life as a seamstress, she sewed for our family and for the inhabitants of her hometown. I grew up in the belief that the work of the hands is of great value, that the commitment and heart put in the creation of the object gives others joy of using. This belief serves me today.

My intention is that objects, through their seemingly silent presence they build a new dimension of our relations, they initiate a new dynamic between us and objects. In the end, to help us breathe, stay in this nursing state of contemplation. I bet on timelessness in objects, I want them to serve us in the constant cycle of life and death.
You can find more details in CV / Meet my PARTNERS