Agnieszka-Bar_omnie_www
|
Urodziłam się i wychowałam w Sudetach, w regionie o bogatych tradycjach szklarskich. Odkryłam szkło jako wielowymiarowe medium, które stosuję by komunikować istotne dla mnie wartości, komentować i pytać.
Kształciłam się na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie obroniłam dyplom na kierunku Wzornictwo: Projektowanie szkła (2007). Studiowałam sztuki użytkowe na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie (2006) oraz w Technic University w Libercu (2004). Odbyłam praktyki zawodowe w Hucie Szkła Krosno i nieistniejącej już Hucie Szkła w Tarnowie.
Jestem zafascynowana procesami formowania szklanej materii na gorąco, zjawiskami przyrody i naturą człowieka. Tworzę markę osobistą znaną z sensualnych i nowatorskich realizacji w szkle użytkowym, zapraszających do poczucia i przeżycia materii, oraz do refleksji. Projektuję krótkoseryjne naczynia oraz unikatowe obiekty o esencjonalych wzorach. Realizuję projekty eksperymentalne w kooperacji z rzemieślnikami i ośrodkami szklarskimi w Polsce i zagranicą. W podróżach odkrywam nowe perspektywy.
Współpracowałam jako projektant w procesie wdrażania szklanych wzorów przemysłowych. Byłam współtwórczynią Grupy Projektowej WZOROWO (2009-2014) w ramach której wraz z Agnieszką Kajper i Kariną Marusińską prowadziłam działania projektowe w obszarze szkła i ceramiki, projekty artystyczne i edukacyjne.
Prowadziłam projekty badawcze i edukacyjne w Katedrze Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, realizowałam autorski program edukacyjny Pracowni Projektowania Szkła Użytkowego z profesorem Kazimierzem Pawlakiem (2011-2021). Jestem stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodego wybitnego naukowca oraz Laureatką Mazda Design Award 2019. Zostałam nagrodzona tytułem Dobry Wzór i kilkukrotnie nominowana w plebiscycie najlepszych polskich produktów Must Have. Moje prace stanowią część kolekcji sztuki i wzornictwa m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, PURO Hotels w Łodzi i Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego.
Wychowałam się w domu, w którym bardzo ważne miejsce zajmowało rzemiosło. Mój tato wytwarzał przedmioty z drewna, bardzo lubiłam przebywać razem z nim w warsztacie. Moja babcia z kolei była krawcową, szyła dla naszej rodziny i dla mieszkańców rodzinnej miejscowości. Wyrosłam w przekonaniu, że praca rąk jest dużą wartością, że zaangażowanie i serce wkładane w powstanie przedmiotu daje innym radość z używania. To przekonanie służy mi do dzisiaj.
Tworzę z intencją, by obiekty i przedmioty wspierały nas w doświadczaniu życia, w budowaniu relacji z innymi i ze samym sobą. W końcu, by pomagały nam odetchnąć, pobyć w tym karmiącym stanie kontemplacji. Stawiam na ponadczasowość w przedmiotach, chcę by służyły nam w nieustannym cyklu życia i śmierci.
Więcej szczegółów znajdziesz w CV / Poznaj moich PARTNERÓW

|
I was born and brought up in the Sudety Mountains, in a region with rich glass traditions. I discovered glass as a multidimensional medium that I use to communicate values that are important to me, to comment and ask questions.
I studied at the Academy of Fine Arts Eugeniusz Gepperta in Wrocław, where I defended a diploma in Glass Design (2007). I studied applied arts at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (2006) and at Technic University in Liberec (2004). I have completed professional practice at Huta Szkła Krosno and in the expired Glassworks in Tarnów.
I am fascinated by the processes of forming hot glass matter, natural phenomena and human nature. I create a personal brand known from sensual and innovative realizations in utility glass, inviting to feel and experience matter, and to reflect. I design short-series dishes and unique objects with essential patterns. I carry out experimental projects in cooperation with craftsmen and glass centers in Poland and worldwide. I discover new perspectives during my travels.
I worked as a designer in the process of implementing glass industrial designs. I was a co-founder of the WZOROWO Project Group (2009-2014) together with Agnieszka Kajper and Karina Marusińska, we carried out projects in the area of glass, ceramics, artistic and educational projects.
I conducted research and educational projects at the Glass Department at the Academy of Fine Arts in Wrocław, and implemented an original educational program of the Glass Design Studio as an Assistant of Professor Kazimierz Pawlak (2011-2021).
I am a scholarship holder of the Ministry of Science and Higher Education for a young outstanding scientist and Laureate of the Mazda Design Award 2019. Awarded with the titles Good Design and Must Have several times. My works are part of the collection of art and design, e.g. National Museum in Krakow, PURO Hotels in Lodz and Krakow, National Museum in Wroclaw, Museum – Kashubian Ethnographic Park.
.
I grew up in a house where crafts were very important. My dad made wooden objects, I really liked being with him in the workshop. My grandmother, in turn, was a seamstress, she sewed for our family and for the inhabitants of our hometown. I grew up in the belief that the work of hands is a great value, that the commitment and heart put into the creation of an object gives others the joy of using it. This belief serves me to this day.
I create with the intention that objects and objects support us in experiencing life, in building relationships with others and with ourselves. Finally, that they help us breathe, stay in this nourishing state of contemplation. I focus on timelessness in objects, I want them to serve us in the constant cycle of life and death.
You can find more details in CV / Meet my PARTNERS